Moltrom i Meråker: TEVLA KRAFTVERK

Første gang en lokalt hører om elektrisitet basert på vasskraft er i 1888. Da
ble det tatt vatn fra Nustadfossen for å drive en likestrømsdynamo – brukt
til å gi lys. Ti år seinere ble det bygd kraftstasjon under Stupet i Kopperå.
Etter hvert kom det liknende kraftverk ved Turifoss, Nustadfoss og
Kopperåfoss. Dvs. heilt ferdig var en ikke før det ble nydam i Fjergen. Det
skjedde i 1917. Men endelig slutt var det først 20 år seinere. Da ble det gitt
løyve til å bygge ut Funnavassdraget. Men så var det lenge stilt.

I 1988/89 gikk konsesjonen for kraftverkene i Meråker ut. Alle vassfall og
reguleringer med tilhørende kraftverk og rettigheter gikk da tilbake til
staten. Staten solgte så rettighetene til Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
(NTE). NTE fikk samtidig grønt lys til ytterligere regulering og utbygging
i Meråker-vassdraget.

Det ble så bestemt å legge ned de gamle kraftverka i Kopperå, Turifoss og
ved Nustadfoss. I stedet bygde NTE to heilt nye kraftstasjoner ved Grønberg
og Brenna. Meråker kraftverk ble plassert i fjellet ved Brenna, ca. 2 kilometer
øst for Meråker sentrum. Tevla pumpekraftverk eller bare Tevla kraftverk
fikk sin plass ved Grønberg på Teveldalen. Her ble det utnytta et fall på
164,5 meter fra Fjergen. Denne tunnelen har en samla lengde på 6,5 km
med et tverrsnitt på 28 kvadratmeter.

Vassdraga på nordsida av Tevla – Skurdalsåa, Storbekken, Storkjerringåa og
Litjkjerringåa samt Litjåa føres også inn på tilløpstunnelen til Tevla kraftverk.
Like sørom kraftstasjonen ble det etablert et kunstig magasin i Tevla. Hit
overføres vatn fra Torsbjørka, Larråslibekken, Fossvatna og Dalåa.
Det er installert 2 aggregat i Tevla kraftverk. De kan både brukes som
turbiner og pumper. Pumpene presser vatn fra magasinet ved Grønberg
opp i Fjergen slik at sjøen tidlig fylles opp. Dette er også gunstig i år med
lite nedbør.

Vatnet fra Tevla kraftverk og magasinet ved Grønberg føres i en 8 km. lang
tunnel ned til Meråker kraftverk. Herfra munner vatnet ut i Stjørdalselva
under Nustadfossen. Det er installert to Francisturbiner i Meråker kraftverk.

Både Tevla kraftverk og Meråker kraftverk ble satt i drift i 1994. De har en
årsproduksjon på henholdsvis 107 og 407 GWh. Funna kraftverk, som er
NTEs tredje verk i Meråker, ble modernisert i 2007 med en årlig produksjon
på 70 GWh.

Tekst: Bjørn Roar Krogstad

 

 Grønbergdammen 2015. Foto Knut Lundemo

Grønbergdammen 2015. Foto Knut Lundemo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteratur/kilder:
NTE: Utbygging av kraftverkene i Meråker. [Steinkjer 1993]. 24 s.