Moltrom i Meråker: ELDRE JERNSMELTING I MERÅKER

Jernslagg i skrenter og vassfar har lenge vært kjent. Ingen visste vel rettelig
hvor gammelt det var. Eldre enn manns minne var minnene visselig. Men
særlig eldre enn det trengte de ikke være.

Men så begynte noen å C-14-datere funna. Og da viste mange seg å være
skikkelig gamle. Faktisk 2 000 år og eldre. Grovt rekna varte den første
jernproduksjonen fra ca. 500 år før Kristus til 500 etter. I dag veit en om
40 lokale anlegg fra denne perioden.

Jernovnene lå som regel fire og fire sammen på en skrent ned mot en bekk.
I dag er det lite igjen av dette, men graver en på toppen av en slik skrent,
kan en finne noe som likner en «kjeller.» I bakken nedafor kan det være
slagg.

Det største jernvinneanlegget har en funnet på Kluksdalen. Det har åtte
ovner. Ved disse ovnene fins det ca. 200 tonn slagg. Det betyr at det ble
produsert like mye jern. Dette var langt mer enn lokale folk trengte. Derfor
ser en for seg en betydelig eksport ut av bygda.

Omkring år 500 etter Kristus avtar antallet anlegg. Den siste jernvinna en
veit om er datert til åra 655-785 e. Kr. Og så er det bom slutt, heilt til på
1500-tallet. Seinere fortsatte jernsmeltinga i flere hundre år.

Mot slutten av 1600-tallet klaga f eks. eier av Merakergodset over at
meråkerbyggene dreiv jernblæstring på hans eiendom. I grenseeksaminasjonsprotokollen
fra 1740-åra fortelles det at meråkerbyggene «brænde Jern af
Myhr Jord og Fabriquire der af Jern Fang.» Noe seinere beretter en annen
kilde om at Selbo Kobberværk handla jern av bygdafolket.

Jernblæstringa var også såpass stor at den satte spor i stadnavnmaterialet.
For det kan faktisk se ut som hver grend hadde sitt sett med ord som viser
til jernproduksjon. Det gjelder navn som Raukjølen, Brentmyra og
Blæstervollen. Til sammen veit en om mer enn 50 slike kallinger.

I siste smelteperiode lå ovnene nærmere bygda. De var trulig mer for gardsanlegg
å rekne. En antar at disse ovnene var i bruk fram til 1800.

Tekst: Bjørn Roar Krogstad

 

Jernvinneanlegg Øst-Fjergen 1992 Foto B.R.Krogstad

Jernvinneanlegg Øst-Fjergen 1992 Foto B.R.Krogstad

Utgraving jernvinneanalegg Øst-Fjergen 1992 Foto B.R.Krogstad

Utgraving jernvinneanalegg Øst-Fjergen 1992 Foto B.R.Krogstad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteratur/kilder:
Krogstad, Bjørn R.
: Inntrøndersk jernproduksjon – sett fra Meråker (Årbok/Nord-Trøndelag historielag, 76(1999), s.144-153) | Stenvik, Lars F.: Jernframstilling i Meråker, den første industri i bygda. I: Krogstad, Bjørn R.: Gard og gruve : bygdebok for Meråker, b.1. Meråker 2002, s.32-62